ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

1 ก.พ. 2565 30 ธ.ค. 2565

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
    • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://truck.isuzu-tis.com/spe...สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล
กุมภาพันธ์ 256515 มีนาคม 2565
มีนาคม 256515 เมษายน 2565
เมษายน 256516 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 256515 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 256515 กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 256516 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 256515 กันยายน 2565
กันยายน 256517 ตุลาคม 2565
ตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 256515 ธันวาคม 2565
ธันวาคม 256516 มกราคม 2566

ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

1. คุณเกียรติศักดิ์ ครุฑละคร12. คุณเสรี ไชยเพชร
2. คุณสุเทพ รัตนภิรมย์13. คุณไมตรี เคนไชยวง
3. คุณวุฒิพันธ์ เตชะรัตน์14. คุณยุพา รุมงูเหลือม
4. คุณอนุภาพ อ่อนเค15. คุณสายสุดา เศษจันทร์
5. คุณวัชระ ศรีทะชะ16. คุณกัลป์ชัย อดดี
6. คุณสงกรานต์ พรมมา17. คุณบุญจู ขวัญปรีดาสกุล
7. คุณธนงค์ จุติยนต์18. คุณเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล
8. คุณภาคิน ดิสโร19. คุณณัฐพงษ์ โต๊ะทอง
9. คุณภาริตา สายจันทร์20. คุณสมใจ ปานเกล้า
10. คุณกำธรพล โรจน์พงศ์เกษม21. คุณเกษตร สิทธิไกรพงษ์
11. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว

1. คุณพรพรรณ กันทะขู้16. คุณอุทัย สุดบอนิจ
2. คุณธีรวุฒิ งามประเสริฐ17. คุณอัญชนา หมั้นขัน
3. คุณสมหมาย ยามดี18. คุณถุงแก้ว ศิริเทพ
4. คุณงามตา สุริยะเกษ19. คุณวีรเดช สุยะหลาน
5. คุณมานิตย์ ศิริสมบูรณ์20. คุณธงชัย ยามงคล
6. คุณอภิญญา จากไทยสง21. คุณนลินธรณ์ พนาพิทักษ์กุล
7. คุณไมตรี เคนไชยวง22. คุณนิกร กันยะวงค์
8. คุณอุ่นเรือน รักษาสัตย์23. คุณญาตะกาน มะโนคำ
9. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร24. คุณณัฐสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
10. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร25. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ
11. คุณธนวรรณ แก้วสีนิล26. คุณอนิสา ปานิยัง
12. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ27. คุณสุนทร ระเหม
13. คุณเยาวลักษณ์ บุญตาสุทธิ28. คุณศรีรัตน์ เพชรเมือง
14. คุณวิไล ศรีจันทร์29. คุณทองคำ วงศ์อินตา
15. คุณสมชัย บุญมั่น30. คุณสุภาพร ดวงทวี

1. คุณธวัชชัย เจ๊ะวัง11. คุณโชคทวี บุญบุตตะ
2. คุณรัชกฤต ธีรธรโภคะ12. คุณสุริยา วุฒิเสน
3. คุณกนกพร คันทะนาด13. คุณสามิตร ขอพลอยกลาง
4. คุณดนุสรณ์ ทารักษ์14. คุณวราภรณ์ ไชยสิทธิ์
5. คุณสันติชัย ทองอ่อน15. คุณสงกรานต์ เลิศศิริตระกูล
6. คุณจารุภา จิตนิยมสิน16. คุณวิศาล เดชะไพศาล
7. คุณนพรัตน์ รัตนสมบรูณ์17. คุณดวงพร ประวิตราวงศ์
8. คุณกฤษดา สุดชานัง18. คุณวิชิต สุจิตร
9. คุณวันชัย ยศพรรณ19. คุณเพลินพิศ ชอบทำกิจ
10. คุณประเสริฐ มะละกา20. คุณวัชระ ศรีทะชะ

1. คุณธนดล ยัสสระ 13. คุณเอ ไหลลา
2. คุณจุไรรัตน์ คมขำ 14. คุณอัจฉรา อ่องแก้ว
3. คุณธนพงศ์ สุริยะศิริบุตร 15. คุณนิรัญ นามสง่า
4. คุณเผ่าพงษ์ เพ็งสา 16. คุณนริส สมานชัย
5. คุณอำนาจ หมื่นหน้า 17. คุณดลวรรธน์ ชวาลสันตติ
6. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล 18. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ
7. คุณศรีวรรณ เทียนประทีป 19. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว
8. คุณณพาณี มัทมิฬ 20. คุณพงศกร บัวแดง
9. คุณพัชรินทร์ ทนันไชย 21. คุณทองมา ตามบุญ
10. คุณบุญเลิศ วโรรส 22. คุณสำราญ สุวรรณเพ็ง
11. คุณปรีชา จดแตง 23. คุณศิรินภา ชะฎาจิตร์
12. คุณสุริยา สุโพเนิน 24. คุณวรรณทนา บุญราศรี

1. คุณดาเรศ สายธนู 16. คุณชนาธิป บุญชูยะ
2. คุณวัฒนา สายสิม 17. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล
3. คุณเกศิณี ขำเจริญ 18. คุณวิสุทธิ์ แสงทอง
4. คุณอนุวัฒน์ แก้วถา 19. คุณชวัลพัชร ฤกษ์ตรี
5. คุณปุลวัชร เตราชูสงฆ์ 20. คุณธันยพร กำพิลา
6. คุณภาคิน เดชะศิริกุล 21. คุณกิตติศักดิ์ ใจยืน
7. คุณพัชรี สุขสวัสดิ์ 22. คุณพัชรา แสนท้าว
8. คุณประดิษฐ์ พรประไพร 23. คุณสมนึก สังข์คำ
9. คุณบุญรวม แฝงเสียง 24. คุณธัชต์กรณ์ แสงซอ
10. คุณเสน่ห์ วงค์ใส 25. คุณพรรณา โคตรสงคราม
11. คุณสุพจน์ อุ่นทรพันธ์ 26. คุณนภาพร เก้าเอี้ยน
12. คุณเผด็จ สีลาวารี 27. คุณอรวรรณ วังวัชรางกูร
13. คุณเทวัณ ตุ้มเที่ยง 28. คุณประเวช หมื่นสา
14. คุณรุ้งนภา มั่นคง 29. คุณศุภาลัย เพชรสุวรรณ
15. คุณพรทิพย์ จงอยู่ 30. คุณทวีศักดิ์ ชูประเสริฐ

1. คุณอนันต์ จันธิมา

15. คุณนุชจรี ใจหลัก

2. คุณกรวิลัย ตะเกิงราช

16. คุณวีระศักดิ์ นนท์ศิริ

3. คุณสุภาพร พิมพิสนท์

17. คุณญาตะกาน มะโนคำ

4. คุณปริยาภรณ์ ศรีธิกัน

18. คุณสมหมาย ยามดี

5. คุณจำเนียร แสงโยธา

19. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ

6. คุณฉัตรดนัย ทิพย์วิเศษ

20. คุณวันทนา เฉลยสาร

7. คุณศรีชนม์ ดีดพิณ

21. คุณภานุวัฒน์ วีระพงษ์

8. คุณอาคม ดวงเพียราช

22. คุณบัณฑิต บุญสิทธิ์

9. คุณสุธีธิดา ศรีเฮียง

23. คุณวิไล ศรีจันทร์

10. คุณอุทัย ลุนพันธ์

24. คุณวุฒิชัย แสงแตง

11. คุณวาสนา เจริญพร

25. คุณจิรพงษ์ ว่องไว

12. คุณอิทธิศักดิ์ ฤทธิวงษ์ชัย

26. คุณธนเดช โต๋วสัจจา

13. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว

27. คุณวิไลลักษณ์ แก้วคำพัน

14. คุณปรีชา ชุมคำน้อย

28. คุณประภากร ทองวล

หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ