ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

1 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2566

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU

เงื่อนไขของรายการ

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
    • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://truck.isuzu-tis.com/spe...สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล
กุมภาพันธ์ 256515 มีนาคม 2565
มีนาคม 256515 เมษายน 2565
เมษายน 256516 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 256515 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 256515 กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 256516 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 256515 กันยายน 2565
กันยายน 256517 ตุลาคม 2565
ตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 256515 ธันวาคม 2565
ธันวาคม 256516 มกราคม 2566

ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

1. คุณเกียรติศักดิ์ ครุฑละคร12. คุณเสรี ไชยเพชร
2. คุณสุเทพ รัตนภิรมย์13. คุณไมตรี เคนไชยวง
3. คุณวุฒิพันธ์ เตชะรัตน์14. คุณยุพา รุมงูเหลือม
4. คุณอนุภาพ อ่อนเค15. คุณสายสุดา เศษจันทร์
5. คุณวัชระ ศรีทะชะ16. คุณกัลป์ชัย อดดี
6. คุณสงกรานต์ พรมมา17. คุณบุญจู ขวัญปรีดาสกุล
7. คุณธนงค์ จุติยนต์18. คุณเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล
8. คุณภาคิน ดิสโร19. คุณณัฐพงษ์ โต๊ะทอง
9. คุณภาริตา สายจันทร์20. คุณสมใจ ปานเกล้า
10. คุณกำธรพล โรจน์พงศ์เกษม21. คุณเกษตร สิทธิไกรพงษ์
11. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว

1. คุณพรพรรณ กันทะขู้16. คุณอุทัย สุดบอนิจ
2. คุณธีรวุฒิ งามประเสริฐ17. คุณอัญชนา หมั้นขัน
3. คุณสมหมาย ยามดี18. คุณถุงแก้ว ศิริเทพ
4. คุณงามตา สุริยะเกษ19. คุณวีรเดช สุยะหลาน
5. คุณมานิตย์ ศิริสมบูรณ์20. คุณธงชัย ยามงคล
6. คุณอภิญญา จากไทยสง21. คุณนลินธรณ์ พนาพิทักษ์กุล
7. คุณไมตรี เคนไชยวง22. คุณนิกร กันยะวงค์
8. คุณอุ่นเรือน รักษาสัตย์23. คุณญาตะกาน มะโนคำ
9. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร24. คุณณัฐสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
10. คุณเอกชัย พวงเพ็ชร25. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ
11. คุณธนวรรณ แก้วสีนิล26. คุณอนิสา ปานิยัง
12. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ27. คุณสุนทร ระเหม
13. คุณเยาวลักษณ์ บุญตาสุทธิ28. คุณศรีรัตน์ เพชรเมือง
14. คุณวิไล ศรีจันทร์29. คุณทองคำ วงศ์อินตา
15. คุณสมชัย บุญมั่น30. คุณสุภาพร ดวงทวี

1. คุณธวัชชัย เจ๊ะวัง11. คุณโชคทวี บุญบุตตะ
2. คุณรัชกฤต ธีรธรโภคะ12. คุณสุริยา วุฒิเสน
3. คุณกนกพร คันทะนาด13. คุณสามิตร ขอพลอยกลาง
4. คุณดนุสรณ์ ทารักษ์14. คุณวราภรณ์ ไชยสิทธิ์
5. คุณสันติชัย ทองอ่อน15. คุณสงกรานต์ เลิศศิริตระกูล
6. คุณจารุภา จิตนิยมสิน16. คุณวิศาล เดชะไพศาล
7. คุณนพรัตน์ รัตนสมบรูณ์17. คุณดวงพร ประวิตราวงศ์
8. คุณกฤษดา สุดชานัง18. คุณวิชิต สุจิตร
9. คุณวันชัย ยศพรรณ19. คุณเพลินพิศ ชอบทำกิจ
10. คุณประเสริฐ มะละกา20. คุณวัชระ ศรีทะชะ

1. คุณธนดล ยัสสระ13. คุณเอ ไหลลา
2. คุณจุไรรัตน์ คมขำ14. คุณอัจฉรา อ่องแก้ว
3. คุณธนพงศ์ สุริยะศิริบุตร15. คุณนิรัญ นามสง่า
4. คุณเผ่าพงษ์ เพ็งสา16. คุณนริส สมานชัย
5. คุณอำนาจ หมื่นหน้า17. คุณดลวรรธน์ ชวาลสันตติ
6. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล18. คุณชูเกียรติ สิริเพชรสมบัติ
7. คุณศรีวรรณ เทียนประทีป19. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว
8. คุณณพาณี มัทมิฬ20. คุณพงศกร บัวแดง
9. คุณพัชรินทร์ ทนันไชย21. คุณทองมา ตามบุญ
10. คุณบุญเลิศ วโรรส22. คุณสำราญ สุวรรณเพ็ง
11. คุณปรีชา จดแตง23. คุณศิรินภา ชะฎาจิตร์
12. คุณสุริยา สุโพเนิน24. คุณวรรณทนา บุญราศรี

1. คุณดาเรศ สายธนู16. คุณชนาธิป บุญชูยะ
2. คุณวัฒนา สายสิม17. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล
3. คุณเกศิณี ขำเจริญ18. คุณวิสุทธิ์ แสงทอง
4. คุณอนุวัฒน์ แก้วถา19. คุณชวัลพัชร ฤกษ์ตรี
5. คุณปุลวัชร เตราชูสงฆ์20. คุณธันยพร กำพิลา
6. คุณภาคิน เดชะศิริกุล21. คุณกิตติศักดิ์ ใจยืน
7. คุณพัชรี สุขสวัสดิ์22. คุณพัชรา แสนท้าว
8. คุณประดิษฐ์ พรประไพร23. คุณสมนึก สังข์คำ
9. คุณบุญรวม แฝงเสียง24. คุณธัชต์กรณ์ แสงซอ
10. คุณเสน่ห์ วงค์ใส25. คุณพรรณา โคตรสงคราม
11. คุณสุพจน์ อุ่นทรพันธ์26. คุณนภาพร เก้าเอี้ยน
12. คุณเผด็จ สีลาวารี27. คุณอรวรรณ วังวัชรางกูร
13. คุณเทวัณ ตุ้มเที่ยง28. คุณประเวช หมื่นสา
14. คุณรุ้งนภา มั่นคง29. คุณศุภาลัย เพชรสุวรรณ
15. คุณพรทิพย์ จงอยู่30. คุณทวีศักดิ์ ชูประเสริฐ

1. คุณอนันต์ จันธิมา

15. คุณนุชจรี ใจหลัก

2. คุณกรวิลัย ตะเกิงราช

16. คุณวีระศักดิ์ นนท์ศิริ

3. คุณสุภาพร พิมพิสนท์

17. คุณญาตะกาน มะโนคำ

4. คุณปริยาภรณ์ ศรีธิกัน

18. คุณสมหมาย ยามดี

5. คุณจำเนียร แสงโยธา

19. คุณสิริวรรณ สุรินต๊ะ

6. คุณฉัตรดนัย ทิพย์วิเศษ

20. คุณวันทนา เฉลยสาร

7. คุณศรีชนม์ ดีดพิณ

21. คุณภานุวัฒน์ วีระพงษ์

8. คุณอาคม ดวงเพียราช

22. คุณบัณฑิต บุญสิทธิ์

9. คุณสุธีธิดา ศรีเฮียง

23. คุณวิไล ศรีจันทร์

10. คุณอุทัย ลุนพันธ์

24. คุณวุฒิชัย แสงแตง

11. คุณวาสนา เจริญพร

25. คุณจิรพงษ์ ว่องไว

12. คุณอิทธิศักดิ์ ฤทธิวงษ์ชัย

26. คุณธนเดช โต๋วสัจจา

13. คุณอภิศักดิ์ รักแก้ว

27. คุณวิไลลักษณ์ แก้วคำพัน

14. คุณปรีชา ชุมคำน้อย

28. คุณประภากร ทองวล

1. คุณภัควัฒน์ ขุขันธิน

16. คุณวีระศักดิ์สุดดำ

2. คุณมานัสบินกาซัน

17. คุณสุริยา หินเมืองเก่า

3. คุณสุรสิทธิ์ศรีมนัส

18. คุณนันทิพัฒน์ สว่างจิรวงค์

4. คุณธวัฒ ภุมมา

19. คุณสมปอง อันทะรัง

5. คุณจักรกฤษณ์แก้วประวัติ

20. คุณนุกูล สมทอง

6. คุณธีรภัทรวัฑฒนะพงศ์

21. คุณสุรัตน์ ผสมพืช

7. คุณปราชญ์กอบธรรม

22. คุณนฤเบศร์ อยู่สุธา

8. คุณชีวินเหล่านิพนธ์

23. คุณทนงชัย ยอดขัน

9. คุณพิภพพิภพศิริรัตน์

24. คุณเมธา พิพัฒน์บุณยารัตน์

10. คุณสมัยสุทธิสอน

25. คุณวัชรเวช สืบสุข

11. คุณกิตติชัยจันทนาเกษตรพร

26. คุณสุก้าน หะริตา

12. คุณสลิลทิพย์ชาเทพ

27. คุณนารีรัตน์ เจตนากุล

13. คุณสุพรรษาเกิดคำแสง

14. คุณพัชนีเพ็ชรจินดา

15. คุณนรงฤทธิ์ปราบวินาศ

1. คุณสุนทร จิตร์จันทร์

12. คุณฉัตรดนัยทิพย์วิเศษ

2. คุณนฤชล พลเสน

13. คุณสุวิทย์ เนียมวดี

3. คุณสุภลักษณ์โต๊ะเฮ

14. คุณห้วง บุปผากาย

4. คุณวิริยะศิลาโคตร

15. คุณฉัตรดนัย ทิพย์วิเศษ

5. คุณประเสริฐทองใบ

16. คุณอรัญญา ด้วงทอง

6. คุณโสภณโพธิ์ยิ้ม

17. คุณสุกานต์ ทับทิมทอง

7. คุณสุรพล ทองขาว

18. คุณธีรชัย ชูช่วย

8. คุณเมธาพิพัฒน์บุณยารัตน์

19. คุณภิญญา แตงฉ่ำ

9. คุณสายัญห์ปิ่นประเสริฐ

20. คุณกองพล บัวเล็ก

10. คุณสิริยาศิลปชัย

21. คุณสุทารัตน์ มีควร

11. คุณมณศักดิ์วัดสว่าง

22. คุณอุทัย สุดบอนิจ

1. คุณมณีรัชต์ มหามณี

15. คุณศุภสิทธิ์อรรถพิพัฒน์

2. คุณนวน งอกสิน

16. คุณวรรณิดา สุนทร

3. คุณภัทรมงคลประจิตร

17. คุณปิยะวัฒน์ ออสันเทียะ

4. คุณอินสม ไวยเนตร

18. คุณประจิตร ปลายชัยภูมิ

5. คุณสมพร บัวงาม

19. คุณทิพวรรณ แจ่มจันทร์

6. คุณเทวี เพียสม

20. คุณวีระศักดิ์ สุดดำ

7. คุณวิสิทธิ์บุญเจริญ

21. คุณสมนึก โตวังจร

8. คุณทองมา ตามบุญ

22. คุณปรีชา เมฆจันทร์

9. คุณสมบูรณ์เหล่าวรุโณทัย

23. คุณสุดารัตน์ เขตตะเคียน

10. คุณไมตรีอุ่นละชัย

24. คุณเรืองฤทธิ์ ชุ่มเย็น

11. คุณเฉลี่ยศรีทอง

25. คุณบุญส่ง นำประดิษฐ์ทรัพย์

12. คุณวัชระ มาลา

26. คุณประกิจ บุญเลื่อน

13. คุณกิติญาณีศรีบัวบาน

27. คุณสันติ ไชยวงค์

14. คุณสุนทร สายทอง

28. คุณวราภรณ์ จันทะกี

1. คุณศรีสมร คำดี

15. คุณสุลีพรสุวรรณอินทร์

2. คุณประสิทธิ์ตั้งซ้าย

16. คุณปริญญา ภูมิผล

3. คุณศิวกรศรีสุทธิพันธ์

17. คุณสุทธิพงษ์ ดีสนุก

4. คุณพรชัย ตั้งชู

18. คุณศิริราช ขันติวงศ์

5. คุณสุพจน์จันทรามาศ

19. คุณราเชนทร์ จรัสวัฒนพาณิช

6. คุณประสิทธุ์ธนานันต์

20. คุณเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ

7. คุณธนเดชโต๋วสัจจา

21. คุณศรีวรรณ เทียนประทีป

8. คุณวัลลภ กู้นาม

22. คุณสมชาย เนื่องปิยา

9. คุณประสารรักกระโทก

23. คุณวัชระ ศรีทะชะ

10. คุณไพบูลย์ศรีนวลมาก

24. คุณศุภพร บุษบง

11. คุณคณิศร สมอดง

25. คุณณัฐวดี อินสุพัตรา

12. คุณรักเกียรติศรีทอง

26. คุณนฤชล พลเสน

13. คุณรุ่งเรืองชัยพรมยกบัตร

27. คุณวัชรากร สถาน

14. คุณบุญกอง มงคล

1. คุณวราวุธ กันทากาศ16. คุณภคนี ลางคุณแสน
2. คุณพงศ์ฐนิต ศิริชัยขจร17. คุณเร่ บวบมี
3. คุณวัชรวิทย์ โสภา18. คุณวีระพล วงศ์อินตา
4. คุณจิ๋ว ชาญณรงค์19. คุณสรายุทธ์ เหลืองวิชชเจริญ
5. คุณธนกร มหันตกิจ20. คุณภานุวัฒน์ พูนธนาทรัพย์
6. คุณพรพิรมณ์ บุญรอด21. คุณบุญเรียม โทมนัส
7. คุณนิสัน กิ่งสกุล22. คุณมาหะมะ เจ๊ะแว
8. คุณพนม สีมา23. คุณสมใจ อารีย์
9. คุณประพัฒน์ เมืองปาน24. คุณศุภชัย ฉายพิมาย
10. คุณกมลพิศ คงแถวทอง25. คุณสนทนา พารุณ
11. คุณฟุงลี ฝุงเจริญ26. คุณธิดา กรสุวรรณเลิศ
12. คุณกัญจน์ธนนาถ สอนมังทัพพ27. คุณชัยณรงค์ แซ่ลิ้ม
13. คุณสานน กันรัมย์28. คุณมนัส ฟักชู
14. คุณตระกูล ธนิตสุขการ29. คุณอาทิตย์ บุดดา
15. คุณณัฐพล เรืองศิริโพธิ์พาน30. คุณธีระพันธ์ แสงสว่าง

หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ