• ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)

  31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567

  ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)
  เงื่อนไขของรายการ

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • บัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

  รางวัลประจำเดือน

  วันที่ประกาศรางวัล

  มกราคม 2567

  15 กุมภาพันธ์ 2567

  กุมภาพันธ์ 2567

  15 มีนาคม 2567

  มีนาคม 2567

  18 เมษายน 2567

  เมษายน 2567

  15 พฤษภาคม 2567

  พฤษภาคม 2567

  17 มิถุนายน 2567

  มิถุนายน 2567

  15 กรกฎาคม 2567

  กรกฎาคม 2567

  15 สิงหาคม 2567

  สิงหาคม 2567

  16 กันยายน 2567

  กันยายน 2567

  15 ตุลาคม 2567

  ตุลาคม 2567

  15 พฤศจิกายน 2567

  พฤศจิกายน 2567

  16 ธันวาคม 2567

  ธันวาคม 2567

  15 มกราคม 2568

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU
  • บัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้ 1 ครั้ง ภายใน 7 เดือนนับจากวันประกาศผลแต่ละครั้ง (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ)

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณณรงค์ ยิงเวียง

  16. คุณไพศล หอยสังข์

  2. คุณเกษร ทองทวี

  17. คุณอินทรัตน์ สายฟองมูล

  3. คุณกาญจนา สิงห์ทอง

  18. คุณสราวุธ คำพิมูล

  4. คุณทัตเทพ สานคล่อง

  19. คุณมนัส แซ่อุ๋ย

  5. คุณอานนท์ พรหมอักษร

  20. คุณนิพาพร จันเหลือง

  6. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล

  21. คุณไพรพนา ศรีดารักษ์

  7. คุณภานุวัฌน์ บุญเชนทร์

  22. คุณเดช บุญมา

  8. คุณภัณฑิรา นามวงศ์

  23. คุณศลิษา วิภาณุรัตน์

  9. คุณเจษฎา เต็มทับ

  24. คุณชวัลพัชร ฤกษ์ตรี

  10. คุณชีวาพร ณ บางช้าง

  25. คุณไพฑูรย์ มะโนรัตน์

  11. คุณขวัญใจ จันไข

  26. คุณทองม้วน ชัยวรรณ์

  12. คุณประดิษฐ์ แก้วเข้ม

  27. คุณเนรมิตร มุขขันธ์

  13. คุณณัฐกมล คำมา

  28. คุณพัชรนันท์ ทัศบุตร

  14. คุณแสงอรุณ แฝงฤทธิ์

  29. คุณวัชรพร ธรรมเรียง

  15. คุณภูษิต แซ่เข่า

  30. คุณทิพวรรณ กล่ำพบุตร

  1. คุณศิลปชัย อิทธิชัยมงคล

  16. คุณจารึก มุลินันท์

  2. คุณกมล พุทธสาย

  17. คุณบุญเชิด รอดคุ้ม

  3. คุณตะวันรัตน์ ขุนสงคราม

  18. คุณกิติมา ภูทัด

  4. คุณสันติ โฉมเชิด

  19. คุณเดช บุญประคม

  5. คุณสมคิด คนเพียร

  20. คุณสุรินทร์ ขวัญชัยรัตน์

  6. คุณอัรฟัน ลอเม็ง

  21. คุณเชิดพงศ์ ทักษิณ

  7. คุณจิราวัฒน์ กัลยาธง

  22. คุณนฤนาท สิทธิสาร

  8. คุณเมธา พิพัฒน์บุณยารัตน์

  23. คุณอภิชาติ จินดาเฉลิมพร

  9. คุณณฐมน สุขโอรส

  24. คุณจุติมา เจือกโว้น

  10. คุณกาญจนา หลีหีม

  25. คุณวราวุธ กันทากาศ

  11. คุณสุรพล ทองขาว

  26. คุณอารีรัตน์ สุวรรณละออง

  12. คุณทวิช ธูปแก้ว

  27. คุณศิลา จงรักกลาง

  13. คุณสุทน หะริตวัน

  28. คุณจรัญ ศรีบุรินทร์

  14. คุณอดิเรก บรรลือ

  29. คุณทรงรัฐ ตู้ทรัพย์

  15. คุณสมชาย ถึงชาตรี

  30. คุณยุทธจิตร์ ศรีพันดอน

  ยุพชาติ ศรีทินกร อุมา รัญจุล
  พอเจตน์ นกขุนทด ศรีนวน กริบกระโทก
  นัสมี นิเง๊าะ สุพรรณ รสหอม
  ณัฐกฤตา แถวไธสงสุข อนุชา สายวงค์ใจ
  จิรายุส ชัยมุสิก สุนทร สายทอง
  สรัญญา คล้ายพิมพ์ อภิชาติ พรหมพินิจ
  ชยธร จันทร์หนู จีระพันธ์ หนูสอน
  จักริน ยศดี สงกาญจน์ บัวหลวง
  ขวัญรัก มานัส ทนงชัย ยอดขัน
  พิมพ์พร ตรีวรรณ สุดปรีดา ประดา
  สิทธิพงษ์ เนื่องจากอวน สีนวน กึนขุนทด
  ธนวรรณ แก้วสีนิล วราภรณ์ ยอดแก้ว
  วัชรากร นุ้ยเพียร บุญเสริม น้อยนคร
  วนิดา ผ่องใส จตุพร อังศุประเวศ
  สุรัก สารีแก้ว พิศมัย กมลเศรษฐ์เมธา

  1. คุณอิทธิเชษฐ์ พร้อมทรัพย์ 16. คุณพรเทพ สินธนู
  2. คุณประดิษฐ์ พรประไพร 17. คุณไพร ลาภรัมย์
  3. คุณประกาศิต กันทะวงค์ 18. คุณสาธิต รจนากูล
  4. คุณอมรเทพ เกตกลางดอน 19. คุณวุฒิพงษ์ ศิริโสม
  5. คุณเอกชัย ทองสมจา 20. คุณชวัลพัชร ฤกษ์ตรี
  6. คุณกนกพงศ์ นาคศิริ 21. คุณธนกุล วรรณปะโค
  7. คุณมามุ ดอเลาะ 22. คุณณัฐวดี อินสุพัตรา
  8. คุณอนุสรณ์ แซ่อ้อ 23. คุณวิชิต หอมจันทร์
  9. คุณอนุชา ประวัง 24. คุณอัฐวุฒิ แดงสนิท
  10. คุณไพรลินทร์ สุดเจริญ 25. คุณอุดม ปทุมสูตร
  11. คุณเด่นชัย ภูมลี 26. คุณยุทธจิตร์ ศรีพันดอน
  12. คุณสมมาตร งามถาวรวงศ์ 27. คุณรุจี จรพิภพ
  13. คุณเสกสรร แก้วอรสาร 28. คุณสุพจน์ มีบัวทอง
  14. คุณจันทร์ทิรา ดีสุข 29. คุณปภากิจ สุวรรณดวง
  15. คุณอำนาจ สารทอง 30. คุณวิรุจน์ บุญญารัตน์สถาพร

  1. คุณชัยโย แซ่ซิ้ม 16. คุณกิตติชัย เค้าโนนกอก
  2. คุณประสงค์ พูลปั้น 17. คุณอุดร มะลิดง
  3. คุณประเวช โคตรมงคล 18. คุณปรีชา เดชรัศมี
  4. คุณอำนาจ ไชยยา 19. คุณเด่น กระสังข์
  5. คุณเทอดชัย ศรพรหมชัย 20. คุณชลิต ระจิตดำรงค์
  6. คุณพงษ์ศักดิ์ ภูยงค์ 21. คุณณัฐชานนท์ นิลนก
  7. คุณชาญวุฒิ หมู่เจริญทรัพย์ 22. คุณสมเกียรติ พีรพรรณพงศ์
  8. คุณจิราวัฒน์ จันทริพล 23. คุณเสาวนีย์ ดือราแม
  9. คุณนิภัณฑ์ แพะขุนทด 24. คุณนเรศ พวงมาลัย
  10. คุณภณธนิน บัวระภา 25. คุณกันภิรมย์ พูลมี
  11. คุณสาธิต ลิมป์วรรณธะ 26. คุณนวลศรี ศรีสวัสดิ์
  12. คุณธนเดช โต๋วสัจจา 27. คุณสุพรรษา พูลสุข
  13. คุณปรเมษฐ์ บุญกว้าง 28. คุณวันวิสา เทพภูเขียว
  14. คุณนพพร เที่ยงธรรม 29. คุณทวีศักดิ์ ชุมอาจ
  15. คุณมนตรี วังคีรี 30. คุณศรินทิพย์ พยัคฆ์หาญ

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทาง https://truck.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/csi-online-campaign_2024

  ข้อเสนออื่นๆ