ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

14 ก.พ. 2566 31 พ.ค. 2566

เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

เงื่อนไขของรายการ

เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ

15 ก.พ. 2566 - 31 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลิก!

สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ วันที่ 15 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
1เสกสรรค์ สฤษฎ์ธิติกัลป์
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 99 รางวัล
1กรรณิกา กิมะวณิชย์
2กษิรา สกุลนี
3กัญญารัตน์ สินทร
4คัทยวรรณ อุสุ
5คารม บุญลือ
6จรณินท์ ประไชโย
7จันทนา เจียมประสูตร์
8จารุณี เกษสมุทร
9จำนงค์ สินศักดิ์
10จิตวัต บุญเส็ง
11จินดารัตน์ สาระคำ
12จิรยุทธ ลาภเจริญชัย
13เจนจิรา ดอนเหลือม
14ชนะ เมืองแดง
15ชาญยุทธ ทองมาก
16ชาติชาย แดงพันธ์
17เชาวฤทธิ์ ศิริพิน
18ณรงค์ชัย ปลายงาม
19ณัฐภัชศร สร้อยสุวรรณ
20ดำริห์ กัมธะมาโนช
21เดี่ยว จันสอง
22ถาวร สุทธิเจริญ
23ถาวร สุทธิภักดี
24ทรงลาภ เนติเชาวลิต
25ทวีศักดิ์ พุทธรักษา
26ธรัญ ทองจันทร์
27ธวัช แสงแก้ว
28ธวัชชัย ใยนนท์
29ธวัฒ หนูสุภาษิต
30ธัญญาภรณ์ ดิษเจริญ
31นงลักษณ์ สังข์งาม
32นภัสวรรณ สนธยา
33นิวัฒ ไกรทอง
34บอย ช่วงชิต
35บุญทัน สมศรี
36บุตรสาดี นิลโคตร
37ประกอบ ควินรัมย์
38ประกายแก้ว รวมไทย
39ประจักษ์ สอบกระโทก
40ประเทือง คำมณีย์
41ปริพัฒน์ หมีนิ่ม
42ปัญญา แสนศิริ
43ไปล่ สีเขียว
44พยับ ศรีศิลป์
45พรรณี ศรีบุญเรือง
46พีระพงษ์ ไล้ทอง
47เพชร ปวนโต
48ไพฑูรย์ วรลักษณ์ษิตฐ์
49ไพทูรย์ นพกาศ
50ภัคจิรา โสบุญ
51ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ
52มานพ ต้วมสูงเนิน
53ยงยุทธ เจริญลิบ
54ยศพนธ์ นาคะโร
55ยาการียา เจ๊ะดาโอ๊ะ
56ยิ่งยง กุลยะ
57ยุนาพร รัตนเสนศรี
58ราชสีมาดราก้อน 2002
59รังสันต์ หงษ์อุดร
60ลัดดา ผิวขาว
61เลียบ พวงลา
62วัชระ ขันศิลา
63วิภา วงษ์แก้ว
64วิศาล วัชรานนท์
65วีรภัทร อิ่นคำ
66วีรยุทธ เจนจบ
67วุฒิกรณ์ ช่างเหล็ก
68ศักดา รวยรื่น
69สนั่น งามศรีผ่องใส
70สนาม เสมาฉิม
71สมชาติ คำกลั่น
72สมชาย หอมกลิ่น
73สมพงษ์ จิตติมณี
74สมพร หล้าเป็ง
75สมยศ บัวหนอง
76สมศรี กัญญา
77สมหวัง สิทธิราช
78สวาย เอื้อวงค์
79สันติสุข กาญจนพันธ์บุญ
80สัมฤทธิ์ อินพรม
81สำเนียง วุฒิตา
82สิทธิพงษ์ ไม้เมือง
83สุกัญญา เหมภูมิ
84สุชากร เรียนชารี
85สุพัตรา ผู้ดี
86สุพิน ชนิดพันธ์
87สุรพงษ์ รุ่งวารินทร์
88สุรสิงห์ พูนชัย
89สุรินทร รสหวาน
90เสกสรรค์ คงเกลี้ยง
91อดิเรก สุขสว่าง
92อนิรุต โพธิ์ราษฎร์
93อนุชา ประทุมรัตน์
94อภิชาติ สณฑ์สกุณา
95อภิพล จิตรแก้ว
96อมรรัตน์ นิยมเดชา
97อารีรัตน์ โต๊ะฉิม
98อิทธิเชษฐ์ ธรรมาอภิรมย์
99อุเทน บุญปลูก
รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 335 รางวัล
1กรกฎ ธรรมกุล
2กรแก้ว ล้ำเลิศสักษณชัย
3กรมรี ต่อซอน
4กฤติยา สายทอง
5กองแพง พันธ์ภักดี
6กานดา ระเวงวัล
7กำแหง ชัยณรงค์
8กู้เกียรติ แซ่กัง
9กู้เกียรติ รุ่งทิม
10เกษม บุญเลิศ
11เกียรติ โพบุญธรรม
12ไกรจรัส เจริญบุญ
13ไกรศร แซดกระโทก
14คณิต นิยมพร
15คาย ปานใจนาม
16คำ แซ่ถาง
17จตุรพัฒน์ ณ ทอน
18จรรยา เนียมขำ
19จักรธร ณ ถลาง
20จักรพงษ์ พฤกษาฉิมพลี
21จันทร์ คำมุงเมือง
22จันทร์มา จันทร์ยาง
23จันทิมา แย้มยิ้ม
24จาน คำตุ้ม
25จำเนียร อุ่นญาติ
26จำรัส โสตถิกุล
27จำรัส อินทร์ตา
28จินดาวรรณ ฉิมรักษ์
29จิราภรณ์ คำแสนราช
30จิราวรรณ เตโชชลาลัย
31จุฑาธิป ธาระมนต์
32เจริญ พัฒน์ทอง
33เจริญชัย อัศวตั้งตระกูลดี
34ฉลวย พื้นดี
35ฉลอง หล้าหัวหนอง
36ฉวี ธิบดี
37ชนันท์ รัตนพงษ์
38ชนาภา ศรชัย
39ชนารดี นายมอน
40ชนิด ลีนาแค
41ชโลธร พิมพิศาล
42ชวนณรงค์ ศรีบุรินทร์
43ชัยภัฏ คงเพิ่ม
44ชัยยา วรวิเศษ
45ชาญชัย กลิ่นอ้ม
46ชาญณรงค์ รอดสุโข
47ชาน ศรีพึ่งจั่น
48ชาย แสงเพ็ชร
49ชิษณุชา มุ่งกลาง
50ชุติชัย ปันดี
51ชูเกียรติ สุริยสวัสดิ์
52ชูศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
53โชติ สิงห์วงศา
54ญานุวัฒน์ ธิราช
55ณฐภัทร โพพา
56ณรงค์ ใจแก้ว
57ณัชณิชา ผาพันธ์
58ณัฐพงษ์ รื่นบุญ
59ณัฐพล สุขพ่วง
60ดนซีด ราชชำรอง
61ดวงใจ มังกร
62ดวงเดือน สิงหา
63ดอน รวมจิตร
64ดารุณี สายใจ
65เดือนเพ็ญ คชสวัสดิ์
66ถวิล อุปชัย
67ทรงเกียรติ อัศวเทิดทรัพย์
68ทรงพล กิจจินดาหรา
69ทวี หงส์วิไล
70ทศพล อินทร์เรืองศรี
71ทองปาน คำพิพจน์
72ทิพย์ธนา โคตรชนะ
73เทพนม บรรณรน
74เทวี มีบุญ
75ธงชัย พิลึก
76ธวัชชัย พิสิฐพิริยะธรรม
77ธวัตชัย ช่วงชัย
78ธันชนก สีแตง
79ธานินทร์ นาคสวัสดิ์
80ธีรณัฏฐ์ เจริญวรรัสมิ์
81ธีรพงศ์ พงศ์วิกรานต์
82ธีรวัฒน์ แสงจันทร์
83ธีรวุฒิ โชคประสิทธิ์
84ธีระชัย วงศ์กัลยา
85นพดล บินมาราเฮม
86นพพร ศรีอินทร์
87นฤมล ธิวงศ์
88น้อย คำมี
89นันทวุฒิ น้ำกลั่น
90นันธวัช เจริญวรรณ
91นาลี วงษาพัด
92นิตยา มาอยู่วัง
93นิพิฐพนธ์ ชนานนท์ธวัช
94นิรมล วงศ์สุวรรณ
95นิสิต นาวงหา
96บรรเทิง ไชยจันทร์
97บังอร สุขวิสุทธิ์
98บัญชา แย้มประโคน
99บัณฑิต พัดคง
100บัวผัน เทียมสิงห์
101บุญพา เทพสุวรรณ
102บุญส่ง ก่อสกุล
103บุตรีดาว อ้อนอุบล
104บุษบา บุญยงค์
105เบญจมาศ คำใจสูง
106เบญสิตา บุญทวี
107ปฏิภาณ ตรีทิพศิริศีล
108ปฐมา สิงห์กา
109ประกิจ บุญมี
110ประชิด หาญฤทธิ์
111ประทวน อยู่คง
112ประพัฒน์ พุ่มเจริญ
113ประภาพร ขาวขันธ์
114ประวัติ จันตรี
115ประวิทย์ ศรสำเร็จ
116ประสิทธิ์ สมโศก
117ประสิทธิ์ แสงสาคร
118ประเสริฐ เทศดี
119ปราโมทย์ ผ่องราษี
120ปริญญา สวัสดี
121ปริญญา อ่อนเกษ
122ปรีชา นนทรีย์
123ปรีชา ผลิอุบล
124ปัทมา ฉวีจันทร์
125ปาริชาต กลิ่นหอม
126ปิยะณัฐ ทองนุ่ม
127พงศ์พิภู วิชชูเกรียงไกร
128พงษ์พันธ์ จึงวัฒนมงคล
129พนิดา เขียววิลาศ
130พรทิพย์ แก่นวงษ์
131พรพรรณ สอนสงวน
132พรพรรณ สุระภา
133พรรณทิพย์ ฟักสี
134พรรณพิศ คำน้อย
135พรรณรัตน์ ยางทอง
136พรรณิดา ทองแก้ว
137พรรณี ผดุงฉัตร
138พัชญา ศรีมงคุณ
139พัชรากร สรวมศิริ
140พัลลภ ถิระวานิช
141พานแก้ว การมันดี
142พาฝัน นุหัง
143พิกุล โคมชัยภูมิ
144พิทักษ์ ชัยศรี
145พิพัฒน์ นาคพวง
146พิมพันธ์ พรมพรวน
147พิมพิไล สายแสงใส
148พิมภิษา ครองยศ
149พิษณุ นามฤทธิ์
150พีรพัฒน์ ธรรมประเสริฐ
151เพ็ญนภา ดวงวงษ์ษา
152ไพจิตต์ ทันกลาง
153ไพฑูรย์ ไชยสันต์
154ภัคกมล มรรคถาวร
155ภัคจิรา เกตุสระน้อย
156ภัทรภรินฐ์ พันธ์สนิท
157ภาคภูมิ ลังพี
158ภาณีวรรณ พงษ์เภตรา
159ภาวิต ไชยมิตร
160ภูมิ แป้นรินทร์
161ภูมิ พรมประศรี
162มงคล กลิ่นดอกแก้ว
163มณี ศรีวงค์ไทย
164มนตรี ปานแม้น
165มนัส สิงห์อุดม
166มานพ สมานดวง
167มานพ หอมไม่หาย
168มานัส คัดชาญ
169มาลัย คูณกะทา
170มาลินี ช้างทอง
171มาลี แดงกระจ่าง
172มุ้ย เหล็กกลาง
173ยุวดี ผิวอ่อนดี
174เย็น ซุยกระโทก
175รัชนก นาจันอ่อน
176รัตน์ณภัทรา ชัชชีพัฒน์
177รัตนาภรณ์ สีเสือ
178รินทร์ลภัส อุดมา
179รุ่งนภา งามพานิชกิจ
180รุจิฬาภา อุ่นจิตร์
181เรียม จุ่มน้ำใส
182ลัด รัตนพันธ์
183ลำใย เจียกวัฒนา
184ลือโจ่ นิติทนาการ
185เลื่อน ศรีสุวรรณ
186วรพจน์ สมัยชูเกียรติ
187วรรญฐนพงษ์ อรัญดร
188วรรณดี วังชิต
189วรรดี บุญประดิษฐ์
190วรวรรณ แก้วจุลกาญจน์
191วรวลัญช์ แก้วสาทร
192วรวุฒิ วงคำจันทร์
193วรสิทธิ์ บุญกันทะ
194วราวิทย์ ยกอินทร์
195วสันต์ หอดขุนทด
196วัชรากรณ์ พวงนิล
197วัชรินทร์ ศรเสนา
198วัฒนา ศรีประสิทธิ์
199วันชัย สุรชาติเมธินทร์
200วันดี คงฉาง
201วันเพ็ญ จันทร์หอม
202วันวิสา พรเบญจภักดิ์กุล
203วารุณี วิชาธิคุณ
204วิชาญ มีศรี
205วิเชียร คร้ามพิมพ์
206วิเชียร หลำพุก
207วิทยา มากมี
208วิทยา สุวรรณวร
209วิภาพร มีทองเหลา
210วิมล ก๋วยเจริญ
211วิมล คำตื้อ
212วิลัย วงกระนวน
213วิไลย บุระคำ
214วิไลวรรณ์ พั้วทอง
215วิศิษฐ์ ผั้วผดุง
216วิเศษ จันทร์สระคู
217ศศิธร จินดา
218ศศิธร นันทรักษา
219ศักดิ์ชัย กิจธีรปกรณ์
220ศิริประภา ชาญจิตร
221ศิริพร ด่านธนาวรรณ
222ศิริพร พงษ์เจี่ย
223ศิริวรรณ แคล้วภัย
224ศิโรรัตน์ ลีเลิศ
225สงัด มันตะนา
226สนม ใจนิ่ม
227สนั่น รักเจริญ
228สมเกียรติ บัวสม
229สมควร อรุณรังษี
230สมจิตร เรืองชาญ
231สมใจ กิจปาโล
232สมชาย จวงจันทร์
233สมชาย เมืองจันทร์
234สมบัติ กันจินะ
235สมบัติ วงษา
236สมบูรณ์ แก้วลำยวง
237สมบูรณ์ อินวงศ์
238สมพร คุ้มเพชร
239สมพร ชื่นชม
240สมพร ศรีสุข
241สมรัก วงโคตร
242สมศรี เอกตระกูล
243สมศักดิ์ ดวงแก้ว
244สมศักดิ์ นกดารา
245สมาน อู่แก้ว
246สรวิศ หิรัญยิ้มใย
247สรารัตน์ ขนานใต้
248สันติ นักเป่า
249สันติศักดิ์ แก่นคง
250สัมภาษณ์ บุญไพโรจน์
251สาคร กับโก
252สามารถ พัฒนจิรารัชกุล
253สาย ไชโย
254สาลินี ทุริดไธสง
255สำเภา พรมประสิทธิ์
256สิทธิศักดิ์ คำตัน
257สีดา หม่นสุ
258สุกัญญา คนกระโทก
259สุคิด สงค์แก้ว
260สุใครวรรณ์ เลื่อนแก้ว
261สุจิง ผิวงาม
262สุชาติ เจริญจันทร์
263สุชาติ ทรัพย์เวช
264สุดาพร พนมไพร
265สุดารัตน์ แดงสกุล
266สุทธิพงษ์ ปิติทรง
267สุทิน คูณเมือง
268สุทิน แดหวา
269สุทิน สงเสน
270สุเทพ จันทร์เปรม
271สุธรรมมา โคตรบุรี
272สุธาทิพย์ ไทยมณี
273สุธี พรมสวาท
274สุธีรา จตุพรจิรกฤต
275สุนทรีย์ รองเดช
276สุนันทยา อินทวงศ์
277สุนันทา เสรี
278สุนิษา เรืองศรี
279สุเนตร เฉียบแหลม
280สุเนตร หล้าปวงคำ
281สุบรรณ์ โสดาดวง
282สุพรรณ์ หอวิมาลย์
283สุพรรณี โสมจำรูญ
284สุพัตร์ ดือขุนทด
285สุพิศ งิ้วลาย
286สุภาพร เพ็งคล้าย
287สุภารัตน์ ศรีสมร
288สุภาวณี มันใจ
289สุเมธี ตะโก
290สุรชัย เคนท้าว
291สุรชัย หลวงนา
292สุรพงษ์ เหลี่ยมกลาง
293สุรพล เจริญสว่าง
294สุรศักดิ์ พันธุพันดอน
295สุรศักดิ์ พิพัฒน์ศาสตร์
296สุรสิทธิ์ แก้วเรือน
297สุรินดา พลสว่าง
298สุริยัน เรือนไทย
299สุวรรณา บุญเกิด
300สุวิมล วงศ์ดี
301เสกศิริชัย อุติลา
302เสวก ทองสรวง
303แสงระวี ปิลอง
304แสงอนันต์ สุทธิทิพย์
305โสรส เป้าประสิทธิ์
306หทัยชนก ภูสมศรี
307หิรัณย์ ศรีอำนวยโชค
308เหมาะสม แสนดี
309อดิสรณ์ อิ่มกุล
310อติชาต รอดทอง
311อทิตยา สิงหะ
312อนงค์ พลศิริ
313อนุชา พรชัยธนสิน
314อนุรักษ์ รูปโฉม
315อนุสรณ์ บึงแก้ว
316อนุสรณ์ พุ่มกลั่น
317อภิญญา นาคะพงศ์
318อภิวัฒน์ วรรณโส
319อมรรัตน์ เทพทิม
320อรุณ หมวกทอง
321อรุณี เฆ่ดี
322อลิสรา ทองกระจ่าง
323อังสนา หมัดสี
324อาณัติ ไพสาลี
325อานนท์ ตันหยงธัชชัย
326อานนท์ มุสิกา
327อานุช จันทร์เพ็ญสุริยา
328อาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ
329อำนวย ไพรวัน
330อำนาจ เด่นทอง
331อิทธิพล เส็งสาย
332อุดม ทาแดง
333อุดม รัตนวงศ์
334อุตส่าห์ ทองอร่าม
335ไอยลดา วงถาวร
รางวัลที่ 4 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง จำนวน 10 รางวัล
1โชคมุกดาวรรณ
2ซันเมอรี่
3ธนญ จองจำเริญ
4ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล
5บุญถาวร รวมวัสดุ
6ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี
7สตาร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
8สุกัญญา เลิศล้ำ
9สุรัตนพัฒการทอ
10สุริยันต์ จันต๊ะคาด
รางวัลที่ 5 คูปองคูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ จำนวน 10 รางวัล
1บุญเรือง เชอร์รัมย์
2ปราณีพาราวู้ด ทุ่งสง
3พนม สามทอง
4ภกาณาฐร์ หลอมทอง
5ลำปางอุดมขนส่ง
6วัชระ ทองมูล
7วิโรจน์ หล่อเงิน
8หาดทิพย์
9อรนุช ขาวผิว
10อุทัยรัตน์ บุญเพ็ง

ดูโปรโมชันรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 🚗 คลิก

จองคิวรับบริการ 📍 คลิก

โปรสำหรับรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป ⬇️

ลด! รับส่วนลดอะไหล่แท้ตรีเพชรสูงสุด 20% สำหรับอะไหล่ ช่วงล่าง เบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น และอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • รับส่วนลด 20% สำหรับรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 2 ตัน รุ่นก่อนปี พ.ศ. 2551 สำหรับรุ่นอื่น ๆ รับส่วนลดค่าอะไหล่ 15%
 • กรณีไม่มีอะไหล่แท้ตรีเพชรสำหรับกลุ่มอะไหล่ดังกล่าว สามารถใช้อะไหล่แท้อีซูซุทดแทนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10%
กลุ่มอะไหล่ที่ร่วมรายการรายการอะไหล่ที่ร่วมรายการ

กลุ่มช่วงล่าง

 • ก้านต่อเหล็กกันโคลง
 • คันชัก
 • ชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัย
 • ชุดสลักคอม้า
 • บุ๊ชหูแหนบ
 • บุ๊ชเพลาหามแหนบ
 • บุ๊ชโตงเตง
 • ลูกหมากคันส่ง
 • โช้กอัพหน้า / หลัง
 • สลักแหนบหน้า / หลัง

กลุ่มเบรก

 • ชุดก้ามเบรกหน้า / หลัง
 • ชุดผ้าดิสเบรกหน้า / หลัง

กลุ่มคลัตช์

 • เสื้อลูกปืนจานกดคลัตช์
 • แผ่นคลัตช์
 • จานกดคลัตช์
 • ลูกปืนคลัตช์
 • ลูกปืนฟลายวีล
 • หม้อลมคลัตช์ล่าง

กลุ่มซีลล้อ

 • ซีลล้อหน้า
 • ซีลล้อหลังตัวใน / นอก

กลุ่มลูกปืนล้อ

 • ลูกปืนล้อหน้าตับใน / นอก
 • ลูกปืนดุมล้อตับนอกเพลาเฟืองท้าย
 • ลูกปืนล้อหลังตับในเสื้อเพลาเฟืองท้าย

อุปกรณ์ดักจับความชื้น

 • อุปกรณ์ดักจับความชื้น

กลุ่มอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • ชุดซ่อมหม้อลมเบรก
 • ชุดซ่อมรีเลย์วาล์ว
 • ชุดซ่อมวาล์วควบคุมแรงดันลม (ชุดซ่อมกาวานา)
 • ชุดซ่อมวาล์วป้องกันร่วม
 • ชุดซ่อมหม้อลมเบรก
 • รีเลย์กล่องควบคุมเครื่องยนต์

ลุ้น! แค่เข้า ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำ หรือ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี! รวม 1,800 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

 • เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ รายชื่อลูกค้าบนใบเสร็จรับเงินจะถูกนำไปทำชิ้นส่วนจับรางวัล ตามเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ใช้บริการที่ศูนย์บริการรับทันที 1 สิทธิ์
มีค่าใช้มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ 1,000 บาทรับเพิ่ม 1 สิทธิ์
สำหรับสมาชิก my-ISUZUพิเศษ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์

ตัวอย่างการนับจำนวนสิทธิ์

1. ลูกค้า A เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,300 บาท และได้ทำการสมัคร my-ISUZU ในวันนั้น ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 10 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 8 สิทธิ์ + สิทธิจากการเป็นสมาชิก my-ISUZU 1 สิทธิ์ รวมเป็น 10 สิทธิ์

2. ลูกค้า B เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก my-ISUZU มาก่อน และไม่ได้ทำการสมัครในวันนั้นด้วย ดังนั้นลูกค้า B จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 3 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 2 สิทธิ์

 • ของรางวัล

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 30,150 บาท รวม 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,600 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,913 บาท รวม 396 รางวัล มูลค่ารวม 3,133,548 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 3 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 1,960 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 1,340 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 2,626,400 บาท

รางวัลที่ 4 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 2,664 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวม 106,560 บาท

รางวัลที่ 5 คูปองอิเล็กทรอนิกส์บน my-ISUZU ใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 5,567 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 222,680 บาท

 • การจับรางวัลและการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่ 1 จับรางวัล: วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 2 จับรางวัล: วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 3 จับรางวัล: วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 4 จับรางวัล: วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11:00 น. เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 99 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 335 รางวัล รางวัลที่ 4 จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 จำนวน 10 รางวัล รวมเป็น 455 รางวัล ประกาศผล: วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำหรับลูกค้าอีซูซุที่เข้ามาใช้จ่ายตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สถานที่จับรางวัล โชว์รูมอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่ประกาศผลรางวัล ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ และ เว็บไซต์ https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/เข้าศูนย์สุดคุ้ม

 • เงื่อนไขและกติกา
 • ระยะเวลาที่นับสิทธิ์ในแต่ละเดือน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ในเดือนก่อนหน้าการจับรางวัล เช่น การจับรางวัลเดือน มี.ค. เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเดือน ก.พ. (15 - 28 ก.พ.) เท่านั้น หากมีการเข้ารับบริการอีกในเดือนอื่น ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามวันที่ออกใบแจ้งหนี้
 • รายชื่อที่ถูกนำไปทำสลากจับรางวัลในแต่ละเดือน ใช้สำหรับการจับรางวัลของเดือนนั้นๆ เท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปจับรางวัลในเดือนถัดไป
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ต่อการประกาศรางวัล 1 ครั้ง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรายงานตัว โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ในวันและเวลาทําการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผล กรณีผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลและให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับอื่นต่อไป
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • ผู้โชคดีตกลงและยินยอมให้ บจก. ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ และ ศูนย์บริการอีซูซุ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแคมเพจ์น การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แคมเพจ์น “เข้าศูนย์สุดคุ้ม! ทั้งลด ทั้งลุ้น ที่อีซูซุ” อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงและ/หรือวิดีโอของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในชิ้นงานโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์แคมเพจ์นดังกล่าวของอีซูซุ รวมถึงสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี แต่ผู้โชคดีต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ ออกให้ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี พ.ศ. 2566 (ยื่นต้นปี พ.ศ. 2567)
 • พนักงานของ บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ศูนย์บริการอีซูซุ และ บริษัทในเครือฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 137 - 140 /2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ฟรี! ตรวจเช็ก50 รายการ (รายการอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

F&G Series

(55 รายการ)
N Series

(52 รายการ)
1ด้านหน้า
1.1โคมไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ

กระจกบังลมหน้าและกระจกมองข้าง
XX
1.2น้ำมันคลัตช์X
1.3กรองปรับอากาศX
1.4ใบปัดน้ำฝนX
2ด้านซ้าย-ห้องเครื่องยนต์
2.1ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ซ้ายXX
2.2ระบบยก-ล็อกหัวเก๋งXX
2.3น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมันX
2.4น้ำในถังพักน้ำX
2.5สายพานทั้งหมดXX
2.6น้ำมันเครื่องXX
2.7การรั่วซึมของของเหลวบริเวณรอบเครื่องยนต์XX
2.8ยางใบปัดน้ำฝน หัวฉีดน้ำ และถังน้ำล้างกระจกX
2.9กรองอากาศX
2.10★ ท่ออากาศ เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์XX
2.11กรองปรับอากาศ(เปิดประตูซ้าย)X
2.12★ น้ำมันเบรกบูสเตอร์X
3ด้านซ้าย
3.1ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถังX
3.2ข้อต่อ แป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง และกรองดักน้ำX
3.3ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ซ้ายXX
3.4แบตเตอรี่X
4ด้านท้าย
4.1โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรกX
4.2โคมไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก และไฟถอยX
5ด้านขวา
5.1ยาง กระทะล้อและนอตล้อหลัง-ขวาXX
5.2ถังน้ำมัน สายรัดและฝาถัง

ข้อต่อและแป๊ปน้ำมันเชื้อเพลิง กรองดักน้ำ
X
5.3★ จานลากพ่วงX
5.4แบตเตอรี่X
5.5ถังเก็บลม วาล์วระบายน้ำ ท่อลมX
5.6★ น้ำมันเบรกX
5.7ยาง กระทะล้อและนอตล้อหน้า-ขวาXX
5.8กรองอากาศX
5.9น้ำในถังพักน้ำX
5.10น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์และแท่นยึดกระปุกน้ำมันX
6ตรวจใต้ท้องรถ
6.1การรั่วซึมของระบบช่วงล่างXX
6.2การรั่วซึมของระบบบังคับเลี้ยวXX
6.3โช้กอัพและยางหูโช้กอัพหน้าXX
6.4โช้กอัพและยางหูโช๊กอัพหลังX
6.5ลูกปืนดุมล้อหน้าซ้าย-ขวาXX
6.6ผ้าเบรกหน้าซ้าย-ขวาXX
6.7★ ข้อต่อ แป๊ป

และท่อน้ำมันเบรกล้อหน้า
XX
6.8แหนบ ยูโบลต์

บุช หรือ เต้าแหนบหน้า
X
6.9แหนบ ยูโบลต์

บุช หรือ เต้าแหนบหลัง
X
6.10แหนบ ยูโบลต์

บุชหูแหนบหน้า
X
6.11แหนบ ยูโบลต์

บุชหูแหนบหลัง
X
6.12ท่อไอเสียและที่ยึดท่อXX
6.13อุปกรณ์คลัตช์ หม้อลมคลัตช์และอุปกรณ์อื่นๆX
6.14แม่ปั้มคลัตช์ล่างX
6.15★ น้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันคลัตช์

smooter
XX
6.16★ สายควบคุมเกียร์และยางกันฝุ่นXX
6.17★ ข้อต่อท่อยางและท่อแป๊ป

ของระบบหล่อเย็นน้ำมันเกียร์
X
6.18★ ข้อต่อและสายดึงชุดเบรกมือX
6.19กากบาทเพลากลางและลูกปืนXX
6.20★ ข้อต่อ แป๊ป

และท่อน้ำมันเบรกหลัง
XX
6.21ผ้าเบรกหลังซ้าย-ขวาXX
6.22เสื้อเพลาหน้า-หลังและการรั่วซึมของน้ำมันX
6.23เพลาหามแหนบซ้าย-ขวาX
6.24★ ระดับน้ำมันคลัตช์ SmootherX
6.25น้ำมันเฟืองท้ายและเสื้อเพลาหน้า-หลังX
6.26สายเบรกมือX
7ภายในห้องโดยสาร
7.1เข็มขัดนิรภัย (ฝั่งคนขับ+ผู้โดยสาร)XX
7.2แผงหน้าปัดและสัญญาณไฟเตือนXX
7.3แตรXX
7.4การสตาร์ต รอบหมุนเดินเบาและการเร่งเครื่องยนต์XX
7.5ระยะฟรีและช่วงเหยียบของแป้นคลัตช์ และแป้นเบรกXX
7.6ระยะฟรีและการทำงานของพวงมาลัยXX
7.7ระบบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟในเก๋งXX
7.8ใบปัดน้ำฝนและการฉีดน้ำX
7.9พัดลมแอร์XX
7.10แม่ปั้มคลัตช์บนX
7.11★ ชุดเบรกมือXX
7.12การฉีดน้ำใบปัดน้ำฝนX
7.13ระบบเบรกลม,เบรกมือลมและอุปกรณ์ระบบลมX
7.14น้ำมันคลัตช์-น้ำมันเบรกX
7.15คันเกียร์และการเข้าเกียร์XX
7.16การล็อกประตูXX
★ ถ้ามี

ผ่อนสบาย!ผ่อนชำระค่าบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ได้นานสูงสุด 9 เดือน

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด (สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และ ธนาคารกรุงเทพ)
 • ธนาคารที่ร่วมรายการของแต่ละศูนย์บริการอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ระยะเวลาการผ่อน (เดือน)
3 เดือน6 เดือน9 เดือน
1,500 บาท ขึ้นไป--
6,000 บาท ขึ้นไป-
ตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ
 1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2566 - 31 พ.ค. 2566

 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้

 4. สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ารับบริการ และใช้อะไหล่/เคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการฯ เท่านั้น

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 6. เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777

ข้อเสนออื่นๆ